Kancelaria świadczy m.in. usługi polegające na przygotowywaniu i opiniowaniu projektów umów (umowy sprzedaży, zlecenia, umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu, umowy o roboty budowalne, umowy pożyczki, umowy darowizny) i innych dokumentów prawnych oraz udzielają porad i konsultacji prawnych.

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie pozostające związku z uczestnictwem w wypadku komunikacyjnym, śmiercią osoby bliskiej, zdarzeniem medycznym lub naruszeniem dóbr osobistych.

Obok świadczenia pomocy prawnej związanej z dochodzeniem rekompensaty za doznaną szkodę i krzywdę Kancelaria podejmuje się ponadto prowadzenia spraw z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności o ochronę prawa własności i posiadania (m.in. sprawy o zwrot nieruchomości, eksmisję, przywrócenie utraconego posiadania), ustanowienie służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu, zasiedzenie prawa własności nieruchomości.

Kancelarie udzielają także porad prawnych na tle sporów wynikłych przy realizacji umów cywilnoprawnych (m.in. umowy sprzedaży i umowy o dostawę towarów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowalne), a w razie takiej potrzeby oferuje pomoc prawną w sądowym dochodzeniu roszczeń z nich wynikających (m.in. sprawy o wynagrodzenie, o zapłatę, sprawy z rękojmi i gwarancji, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, odwołanie darowizny).

Oferujemy doradztwo prawne związane z obrotem nieruchomościami, przygotowujemy umowy przedwstępne i umowy sprzedaży. Oferujemy pomoc prawną związaną z przygotowaniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Formularz Kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

   

  Przed skorzystaniem z formularza kontaktowego zapoznaj się z Polityką prywatności oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych